Lekker fit!

Onze school is een Lekker Fit! school. Dit houdt in dat op onze school extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl. Bij ons krijgen alle kinderen op school twee keer per week bewegingsonderwijs (hier valt zwemmen ook onder). Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties.

Lekker Fit! zet in op diverse thema’s, met als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en te voorkomen en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de Gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! basisonderwijs effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen is gedaald en leerlingen bewegen meer. 
Website met alle informatie: https://www.lekkerfit010.nl/

Pijlers van Lekker Fit! bij ons op school

  • Een leerlingvolgsysteem voor het bewegingsonderwijs
  • Lessen
  • Water drinken
  • MRT (Motorisch Remedial Teaching)
  • Lekker Fit! week
  • Sportdagen en sporttoernooien
  • Fittest
  • Lekker Fit! leefstijlcoach 

Leerlingvolgsysteem

Voor het leerlingvolgsysteem is het noodzakelijk dat de kinderen deelnemen aan de verschillende meet- en testmomenten. Wij verwachten van alle kinderen dat zij hieraan meedoen. Aan de ouders wordt bij inschrijving van hun kind hiervoor toestemming gevraagd. 

Lessen

Per schooljaar worden er twee werkboekjes vanuit Lekker Fit! behandeld in de klas.

Water drinken

Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een bidon in de klas. Deze wordt gevuld met water. De bidon blijft op school en wordt ook regelmatig in de vaatwasser gezet. Het is de bedoeling dat de kinderen per dag twee waterdrinkmomenten hebben. We hopen dat kinderen hierdoor vaker water gaan drinken en minder drankjes waar veel suiker in zit.

Motorische Remedial Teaching (MRT)

Op onze school hebben wij een gediplomeerd MRT-er. MRT (Motorisch Remedial Teaching) kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp op het gebied van bewegingsonderwijs (grove motoriek) en schrijfonderwijs (fijne motoriek). Hierbij wordt er gericht op het bewegingsgedrag van het kind. Als de vakleerkracht bewegingsonderwijs signaleert dat een kind nog moeite heeft met de grove motoriek, dan vindt er afstemming plaats met de MRT-er. Samen bekijken ze wat het kind nodig heeft om het proces van de grove motoriek positief te ontwikkelen.

Als de leerkracht signaleert dat een kind moeite heeft met de fijne motoriek, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. De intern begeleider bekijkt of er een kleine aanpassing nodig is of dat het advies is om naar MRT of fysiotherapie door te verwijzen om het proces van de fijne motorische ontwikkeling positief te ontwikkelen. 

Indien het kind doorverwezen wordt naar de MRT, zal de MRT-er eerst een screening afnemen om vervolgens (mocht dit nodig zijn) individueel of in groepjes (max. 8 kinderen) een periode aan de slag te gaan met MRT-lessen. Dit zijn, voor de grove motoriek, extra lessen bewegingsonderwijs waarbij het doel is om de motoriek te verbeteren. Denk hierbij aan evenwicht, kracht en coördinatie. 

Voor de fijne motoriek zullen er extra bijeenkomsten samen met de MRT-er georganiseerd worden om meer aandacht te besteden aan de handengym/fijne motoriek. De kinderen krijgen bij beide activiteiten elke week oefeningen mee naar huis om thuis ook mee aan de slag te gaan.

Naast dat de kinderen motorisch vooruitgaan door de MRT is het ook een groot doel dat de kinderen meer plezier krijgen in het bewegen en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen!

Lekker Fit! week

Eén week per schooljaar is er een Lekker Fit! week. Deze week wordt ingepland door de Lekker Fit! organisatie. In deze week zijn er allerlei clinics voor de kinderen (bijvoorbeeld: boksen, voetbal, tennis, etc.). Er wordt deze week extra nadruk gelegd op een gezonde leefstijl.
Samen Lekker Fit! met een gezond ontbijt - Koningin Wilhelmina School Rotterdam

Sportdagen en sporttoernooien

De sportdagen en sporttoernooien zijn onderdeel van het programma Bewegingsonderwijs. Alle groepen hebben één keer per jaar een sportdag.

Fittest

Aan het begin van het schooljaar wordt er bij alle kinderen vanaf groep 3 (mits de ouders hier toestemming voor hebben gegeven) een fittest afgenomen. De kinderen worden gemeten en gewogen door een schooldiëtiste en er wordt een conditietest afgenomen door de vakleerkracht. De resultaten hiervan ontvangt u als ouder. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Mocht uw kind een te hoge BMI (verhouding tussen lengte en gewicht) voor zijn/haar leeftijd hebben, krijgt u een begeleidende brief en kunt u met uw zoon/dochter bij de leefstijlcoach op gesprek komen voor adviezen over beweging en voeding. Wij raden dit ten zeerste aan. Ook als uw kind niet een te hoge BMI heeft, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.

Lekker Fit! leefstijlcoaches

Chantal de Lange is aan de school verbonden als leefstijlcoach/diëtiste. Het werk als leefstijlcoach varieert van informeren van groepen ouders en klassen tot individuele consulten met kinderen en hun ouders. In samenwerking met de schoolverpleegkundige, de leerkrachten en intern begeleider wordt gekeken welke kinderen en ouders bij hen terecht kunnen. Ook worden de meetgegevens van de jaarlijkse Fittest gebruikt. Kinderen die onder of boven het gemiddelde zitten, worden door de school uitgenodigd voor een gesprek met de leefstijlcoach. De leefstijlcoach bekijkt dan samen met u of er verbeterpunten zijn zodat uw kind op een gezonde manier weer helemaal fit wordt! Er wordt bekeken wat er mogelijk kan veranderen en wordt er een plan opgesteld.  De algehele levensstijl van uw kind wordt bekeken. Het kan zo zijn dat uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met concentratie in de klas. Dan wordt er samen met u bekeken of de leefstijlcoach daar wat in kan betekenen. Kortom, met alle vragen rondom voeding, gezondheid en levensstijl, bent u welkom bij de leefstijlcoach.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT