Informatie en communicatie

Social Schools

Op ons Kindcentrum gebruiken wij Social schools (app) voor de communicatie met ouders. U kunt via deze Social Schools app:

  • Ziek- en/of absentiemelding doorgeven (u vult dan altijd de toelichting in).
  • De jaarplanning/agenda m.b.t. activiteiten van de groep en/of school inzien.
  • Inschrijven voor de MijnRapportfolio gesprekken.
  • Een bericht sturen naar de leerkracht(en), intern begeleider en/of directie.
  • Berichten en foto’s vanuit de groep van uw kind ontvangen.
  • Berichten vanuit school, zoals de wekelijkse Ouderinfo, ontvangen.

Ouders wordt bij de inschrijving van hun kind gevraagd om toestemming te geven, dan wel bezwaar te maken tegen het gebruik van foto's van hun kind(eren) voor publicitaire doeleinden.

MijnRapportfolio

Op onze school werken wij in groep 1 t/m 8 met MijnRapportfolio. MijnRapportfolio is een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. Het geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. Kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling en ouders kunnen de ontwikkeling altijd volgen.De eerste contactmomenten

Ouders kunnen zich aanmelden voor oriëntatiebijeenkomsten, genoemd ‘Centrale Rondleiding’. Aanmelden voor een centrale rondleiding kan via onze website

Tijdens de centrale rondleiding wordt de visie van het Kindcentrum uitgelegd en krijgen de ouders de mogelijkheid om het Kindcentrum nader te bekijken/ervaren. Ouders ontvangen van ons een kennismakingstasje met daarin aanmeldformulieren en allerlei andere handige informatie over het Kindcentrum. Op onze website zijn geen aanmeldformulieren te vinden omdat wij veel waarde hechten aan een eerste persoonlijke kennismakingsbijeenkomst.

Maandelijks houden wij een centrale rondleiding voor ouders van kinderen die nog 4 jaar moeten worden. Verwachtingen van het Kindcentrum en ouders worden direct duidelijk. Het wordt voor ouders zichtbaar dat wij uitgaan van een partnerschap.

 

Data Centrale Rondleiding:

Woensdag 7 september 2022

Donderdag 13 oktober 2022

Vrijdag 11 september 2022

Maandag 19 december 2022

Woensdag 18 januari 2023

Donderdag 23 februari 2023

Maandag 20 maart 2023

Vrijdag 14 april 2023

Woensdag 17 mei 2023

Dinsdag 6 juni 2023

 

Het tijdstip van de rondleiding is van 9.00 tot 10.30 uur.

 

Wilt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 t/m 8, dan zal er een 1 op 1 gesprek plaatsvinden en kunt u daarvoor apart met de directie een afspraak plannen. 

Andere contactmomenten

Om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren, zijn er een aantal vaste contactmomenten ingepland met ouders zodra uw kind is gestart bij ons op het Kindcentrum.

  • Binnen een maand in de nieuwe groep vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de (nieuwe) groepsleerkracht en de ouders. Voor 4-jarigen gebeurt dit met behulp van een z.g. instapvragenlijst die door de ouders van tevoren wordt ingevuld.
  • Naast het kennismakingsgesprek worden kinderen en ouders uitgenodigd om in een MijnRapportfolio-gesprek met de groepsleerkracht de voortgang te bespreken. Voor de groepen 1-2 vindt dit 3 maal per jaar plaats, bij de overige groepen is dit 2 maal per jaar. Moeten er zaken besproken worden waarvoor 10 minuten te kort blijken te zijn, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt.
  • Mochten er zich leer- en ontwikkelingsproblemen voordoen bij één van de kinderen dan worden ouders daar zo vroeg mogelijk over geïnformeerd. Zowel de groepsleerkracht als de intern begeleider kan hier het initiatief in nemen. Er blijft regelmatig overleg zolang de problemen aanhouden. Als wij advisering van externen vragen, wordt expliciet gevraagd om schriftelijke toestemming van ouders.

​Informatieavonden en Ouderbijeenkomsten

Op ons Kindcentrum worden er jaarlijks een aantal informatieavonden en ouderbijeenkomsten (onder schooltijd) georganiseerd. Deze informatieavonden en ouderbijeenkomsten vindt u in de jaarkalender op onze website en op Social Schools.

In onze Schoolgids 2022-2023 leest u uitgebreide informatie over o.a. de informatieplicht.