Leerplicht, verlof en verzuim

De leerplichtwet kent geen snipperdagen. De school stelt de vakantiedagen ruim van tevoren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind(eren) aanvragen. Het maximum aantal extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra verlof gegeven worden. 


In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12 1/2, 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht.

Wij verzoeken u zo vroeg mogelijk een schriftelijke verlofaanvraag bij de directie in te dienen. U kunt het formulier niet digitaal invullen, omdat er een handtekening op moet staan. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk.

Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directie van het Kindcentrum. Verlof van meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf de verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directie of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

De school is verplicht zich aan bovenstaande regels te houden. Wij worden hierop door de afdeling Leerplicht gecontroleerd.

Verlofformulier

Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de receptie op de locatie Jan Steenstraat of u kunt het formulier hieronder downloaden:
Aanvraagformulier verlof (minder dan 10 dagen)
Aanvraagformulier verlof (meer dan 10 dagen)

Voor het aanvragen van verlof voor het Suikerfeest en/of Offerfeest kunt u het speciale verlofformulier invullen: 
Aanvraagformulier verlof Suikerfeest en/of Offerfeest

Te laat komen

Ieder kind moet op tijd aanwezig zijn zodat de lessen ook op tijd kunnen beginnen. Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht frequent te laat komen, net als al het ongeoorloofde verzuim, door te geven aan de dienst Leerplicht.

  • Bij 3 x te laat, wordt u daarop geattendeerd door de leerkracht
  • Bij 6 x te laat vraagt de leerkracht u op gesprek of belt u op, om de reden van het te laat komen te bespreken
  • Bij 9 x te laat stuurt de directie de ouders/verzorgers een mail met de mededeling dat het te laat blijven komen kan leiden tot een melding bij leerplicht
  • Bij 12 x te laat meldt de directie het verzuim bij Leerplicht en stuurt de directie een mail dat er een melding is gedaan bij Leerplicht.