Groep 1-2

Heterogene groepen

De groepen 1-2 zijn bij voorkeur heterogeen, dat wil zeggen: leerlingen van vier, vijf en zes jaar zitten bij elkaar. Dit is een bewuste keuze. Het onderwijs in deze groepen is anders georganiseerd dan in de hogere groepen. Dit past bij het specifieke karakter van de kleuter. Kleuters zijn experimenterend bezig met de materialen en worden daarin door de leerkracht begeleid en gestimuleerd. Door de samenstelling van de groep kan een jonger kind spelenderwijs van alles oppikken van de oudere kinderen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een ouder kind is het goed om een jong kind te helpen.  

Spelend en ontdekkend leren

Tijdens de kleuterperiode krijgen de kinderen de gelegenheid zichzelf spelenderwijs op eigen wijze te ontwikkelen. Daarbij onderscheiden we een aantal belangrijke gebieden: sociaal-emotioneel, motorisch, taal/rekenen en creatief. Er wordt altijd gewerkt vanuit een thema. Dit past bij de ontwikkeling van de kleuter. Binnen de thema's worden de voor kleuters benodigde kennis en vaardigheden aangeboden. Wij werken hiervoor op het gebied van taal en rekenen aan de tussendoelen zoals die tegenwoordig gehanteerd worden. Door middel van startactiviteiten bedenken de leerlingen met de leerkracht wat zij binnen dit thema leren en hoe zij dat gaan doen. Er wordt hierbij veelal vanuit hoeken gewerkt die in het teken van het thema staan en door de leerlingen zelf worden ontworpen. De diverse doelen worden geïntegreerd in de door de leerlingen ontworpen hoeken. Zeker in het begin van de kleuterperiode wordt de nadruk sterk gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en gewoontevorming.

 

De leerlingen worden geobserveerd in hun activiteiten en waar nodig gestimuleerd en begeleid. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele ontwikkeling van de leerling: een leerling van net vier jaar mag tijdens een werkles vaak van activiteit wisselen en wordt meestal nog niet tot een werkje verplicht, terwijl van een zesjarige meer wordt verwacht. Van een oudere leerling verwachten we dat hij/zij een werkje afmaakt en ook verplichte moeilijke werkjes doet. 

Om leerlingen houvast te geven, hangen er in de groepen kaarten, de zogenaamde dagritmekaarten, waarop te zien is welke activiteiten in welke volgorde plaats zullen vinden. Tijdens de werkles gebruiken we een planbord, waarop kaartjes hangen met de mogelijke werkjes. De leerlingen kunnen hun naamkaartje onder het werkje hangen met de mogelijke werkjes.

Een leerling zit gemiddeld twee jaar in een kleutergroep. We bekijken via een zorgvuldige procedure welke leerlingen toe zijn aan groep 3. Tijdens deze procedure is er regelmatig overleg met de ouders. We gaan altijd uit van het belang van de leerling en zijn/haar ontwikkelmogelijkheden.

 

Uitgebreidere informatie leest u in ons Kleuter Informatieboekje 2023-2024