Missie

Onze missie (waar we voor staan) is: Ontwikkelen in harmonie!

Het is onze missie om vanuit het Kindcentrum alle kinderen van 2 tot 13 jaar te begeleiden in hun ontwikkeling. Dit in samenspraak met de kinderen en hun ouders/verzorgers, zodat wij met elkaar een waardevolle rol spelen in de totale ontwikkeling naar volwaardige en gelukkige deelnemers aan onze maatschappij. In een goede balans willen we begeleiden, motiveren, sturen en corrigeren, met aandacht voor ontwikkeling op cognitieve, creatieve, muzikale en motorische aspecten: ’Albert Schweitzer Kindcentrum’, waar jij en ik samen kunnen groeien.

Waar staan we ook voor:
 •  Een veilige leer- en speelomgeving voor alle kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers en andere betrokkenen bij de school.
 • Een divers, ambitieus en bevlogen team van medewerkers dat, met hart voor uw kinderen, streeft naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen. 

​Visie

 • We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen, van de peuters tot en met groep 8, en streven naar optimale resultaten op alle gebieden: cognitief, sociaal, creatief, muzikaal en motorisch. 
De driehoek tussen kind, ouders en school vinden wij belangrijk. We hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat uw kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.
 1. U als ouders, in de rol als ervaringsdeskundige. U kent uw kind het best en het langst. U ziet uw kind in uiteenlopende situaties in het gezin en daarbuiten, zoals thuis, achter de computer, voor de tv, bij familie, met andere kinderen buiten, op de voetbalclub. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind.
 2. De school in de rol als onderwijsprofessional. Wij kennen uw kind het beste als leerling. We zien uw kind in uiteenlopende situates, zoals tijdens instructiemomenten en zelfstandig werken bij taal, lezen, spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie, muziek of bij gym en buitenspelen.
 3. Uw kind als mederegisseur van zijn/haar eigen leerproces. Kinderen kunnen doorgaans goed aangeven wat ze willen leren, hoe ze zich willen gedragen en hoe ze denken dat dit hen gaat lukken. Ieder kind wil grip hebben op zijn ontwikkeling.
 • We gaan voor een veelzijdig onderwijsprogramma met uitdagende elementen, waardoor kinderen hun eigen talenten en interesses kunnen ontdekken. Deze elementen zijn fundamenteel voor het zelfvertrouwen, stimuleren de instrinsieke motivatie en bevorderen de resultaten.

 • We gaan vanaf groep 3, in principe voor onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem (kinderen van dezelfde leeftijd in één groep) waarbinnen de kinderen zich langs hun eigen ontwikkelingslijn kunnen en mogen ontplooien. Binnen dit systeem is daarom ruimte voor differentiatie in lesstof en verschillen in leerstrategie (dit is de wijze waarop een kind leert). We zoeken naar een goed evenwicht tussen de (steeds groter wordende) eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en de begeleidende rol van de leerkracht.

 • We gaan voor onderwijs dat we door een continu en kritisch proces van vernieuwing in relatie willen houden met de moderne maatschappij.

Waarden en normen

Wij werken binnen ons Kindcentrum vanuit de 3 gemeenschappelijke kernwaarden:   

 • Verwondering
 • Ontwikkeling
 • Verbinding     

Deze kernwaarden sluiten aan bij die van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop. 

Door ons hele Kindcentrum heen gaan wij uit van deze waarden en dragen wij deze waarden ook uit. Op deze waarden zijn de normen, die wij hanteren, gebaseerd. Dit uit zich o.a. in de manier waarop we met elkaar omgaan, in de manier waarop we proberen de kinderen positief gedrag aan te leren en in ons streven naar optimale prestaties van elk kind. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten, kinderen en ouders respect en begrip voor elkaar tonen en uitgaan van het goede en het positieve in elk mens. We hebben respect voor de eigenheid en het individu van iedere deelnemer. Dat verwachten wij ook van de kinderen en andere betrokkenen. Wij zien alle leerlingen, ouders, partners en teamleden als een grote gemeenschap. In een duidelijk en goed gestructureerde organisatie proberen wij voor alle deelnemers van deze gemeenschap een sfeer van veiligheid en geborgenheid te scheppen. Geborgenheid is ons inziens de basis van waaruit het leren kan beginnen en voorwaarde voor een school waar ieder kind zich gekend mag voelen, waar ieder persoon: kind, ouder of teamlid, belangrijk is. 


In onze Schoolgids 2022-2023 leest u uitgebreidere informatie over onze visie.