Missie

Onze missie (waar we voor staan) is: 

Ontwikkelen in harmonie!
 Onze missie is om vanuit het Kindcentrum alle kinderen van 2 tot 13 jaar te begeleiden in hun ontwikkeling. Via ons onderwijs streven we ernaar elke leerling voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij. Dit realiseren we door middel van een breed aanbod en een uitdagende, rijke leeromgeving. Als school willen we de basis leggen voor een leven lang leren, waarbij het streven is om voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden kinderen de nodige kennis en vaardigheden aan om dit te bereiken.

Dit doen we in nauwe samenwerking met de kinderen en hun ouders/verzorgers, zodat we gezamenlijk een waardevolle rol kunnen spelen in hun totale ontwikkeling tot volwaardige en gelukkige deelnemers aan de maatschappij. In een goede balans streven we ernaar te begeleiden, motiveren, sturen en corrigeren, met aandacht voor de ontwikkeling op cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, muzikale en motorische aspecten. Onze slogan luidt dan ook niet voor niets: 'De Albert Schweitzerschool, waar jij en ik samen kunnen groeien’.

Daarnaast staan we voor:

 • Een veilige leer- en speelomgeving voor alle kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers en andere betrokkenen bij de school.
 • Een divers, ambitieus en bevlogen team van medewerkers dat met hart voor uw kinderen streeft naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen.

Visie

Onze visie (waar we voor gaan) is:

 

 • Hoge verwachtingen: We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en streven naar optimale resultaten op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, muzikaal en motorisch gebied.
 • Belang van de driehoek: De samenwerking tussen kind, ouders en school vinden wij essentieel. We hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat uw kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.
 • Ouders als ervaringsdeskundigen: U kent uw kind het beste en het langst. U ziet uw kind in diverse situaties, zoals thuis, achter de computer, voor de tv, bij familie, met andere kinderen, en op de voetbalclub. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind.
 • School als onderwijsprofessional: Wij kennen uw kind het beste als leerling. We zien uw kind tijdens instructiemomenten en zelfstandig werken bij taal, lezen, spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie, gym en buitenspelen.
 • Kind als mederegisseur: Kinderen kunnen vaak goed aangeven wat ze willen leren, hoe ze zich willen gedragen en hoe ze denken dit te bereiken. Ieder kind wil grip hebben op zijn ontwikkeling.
 • Veelzijdig onderwijsprogramma: We bieden een veelzijdig onderwijsprogramma met uitdagende elementen, waardoor leerlingen hun eigen talenten en interesses kunnen ontdekken. Deze elementen zijn fundamenteel voor het zelfvertrouwen, stimuleren de intrinsieke motivatie en bevorderen de resultaten.
 • Leren in het leerstofjaarklassensysteem: Vanaf groep 3 hanteren we in principe het leerstofjaarklassensysteem (leerlingen van dezelfde leeftijd in één groep) waarin leerlingen zich langs hun eigen ontwikkelingslijn kunnen en mogen ontplooien. Binnen dit systeem is ruimte voor differentiatie in lesstof en verschillen in leerstrategie. We zoeken naar een goed evenwicht tussen de steeds grotere eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en de begeleidende rol van de leerkracht.
 • Onderwijs en moderne maatschappij: We streven naar onderwijs dat door een continu en kritisch proces van vernieuwing in relatie blijft met de moderne maatschappij.

Waarden, normen en klimaat

Wij werken binnen onze school vanuit drie gemeenschappelijke kernwaarden:

 • Eigenaarschap

 • Samenwerking

 • Ontwikkeling

Deze waarden staan in relatie tot de kernwaarden van de RVKO: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop. Door onze hele school heen hanteren en dragen wij deze waarden uit. Op deze waarden zijn de normen die wij hanteren gebaseerd. Dit uit zich onder andere in de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we de kinderen positief gedrag aanleren en ons streven naar optimale prestaties van elk kind.

Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten, kinderen en ouders respect en begrip voor elkaar tonen en uitgaan van het goede en positieve in elk mens. We hebben respect voor de eigenheid en individualiteit van iedere deelnemer en verwachten dit ook van de kinderen en andere betrokkenen.

Wij zien alle kinderen, ouders, partners en teamleden als een grote gemeenschap. In een duidelijk en goed gestructureerde organisatie proberen wij voor alle deelnemers van deze gemeenschap een sfeer van veiligheid en geborgenheid te scheppen. Geborgenheid is naar ons idee de basis van waaruit het leren kan beginnen en een voorwaarde voor een school waar ieder kind zich gekend mag voelen, waar ieder persoon - kind, ouder of teamlid - belangrijk is.