Klachtenregeling


Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen. Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen.

Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de RVKO of, met name bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Dhr R.W. Verhoeven en Mw. D. Young
Bestuursbureau RVKO
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
Telefoon: 010-4537500

Indien ook het overleg met de RVKO niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen.

Contactgegevens Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394
3440 AJ Woerden
Telefoon: 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Website GCBO

 De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:

  1. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
  2. De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO en SKPR).
  3. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.