Groep 3 t/m 8

In groep 3 t/m 8 werken wij volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten.
In ieder leerjaar wordt een daaraan gekoppelde leerlijn aangeboden die gebaseerd is op de SLO-doelen (https://www.slo.nl/sectoren/po/). 

Technisch lezen

Groep 3


Wij leren de kinderen in groep 3 lezen met behulp van de methode Lijn 3. In Lijn 3 staat de letter centraal, niet een kapstokwoord. Hierdoor leren de kinderen op een bewezen effectieve manier lezen. Lijn 3 heeft aparte lessen voor spelling en woordenschat. In de spellinglessen worden de kinderen goed voorbereid op het spellingonderwijs vanaf groep 4. In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle context. Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren en biedt ruime mogelijkheden voor differentiatie. 

Voor kinderen bij wie het leesproces moeizamer op gang komt, zijn er binnen de school mogelijkheden om naast de methode te werken met het effectieve interventieprogramma Bouw! Tutorlezen

Groep 4 t/m 8


Vanaf groep 4 werken we met de methode Station Zuid voor technisch lezen. Zwakke lezers, gemiddelde lezers en sterke lezers... Station Zuid motiveert iedereen in de klas. Zwakke lezers krijgen extra instructie en sterke lezers meer uitdaging. De groep start samen, daarna werkt elk kind op zijn eigen niveau. Naast technisch lezen besteden wij expliciet aandacht aan leesbevordering. Met deze methode werken wij toe naar referentieniveau 1S. 

Begrijpend lezen


In groep 3 en 4 ligt de focus met name op het technisch lezen. Wij volgen hiermee de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, waarin wordt aangeraden om meer tijd te besteden aan het technisch leesonderwijs. Vanaf groep 5 werken wij met de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. In de lessen staat het actief lezen van de tekst centraal en zijn de leesstrategieën een hulpmiddel. De focus in de basislessen ligt op de inhoud van de tekst (het leesdoel), maar de leerlingen leren ook hoe ze een betere lezer kunnen worden (lesdoel). De tijd wordt dus vooral benut om leerlingen de tekst actief te laten lezen.

Rekenen


In groep 3 t/m 8 werken wij met de rekenmethode Wereld in Getallen 5. Deze methode biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Dit noemt men ‘evenwichtig rekenen’. Er is in deze methode niet gekozen voor puur traditioneel of realistisch rekenen, maar biedt de sterke elementen uit beide rekendidactieken samen. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. En het is van belang om te begrijpen. Welke som past bij een situatie? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent het antwoord? Functionele gecijferdheid bereik je pas met aandacht voor al deze aspecten. En dat is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs.


Voor kinderen die moeite hebben met het automatiseren maken wij gebruik van het programma Rekenblobs. Met Rekenblobs wordt spelenderwijs het getalbegrip verstevigd en worden getalbeelden en basissommen en de belangrijkste rekenstrategieën geautomatiseerd. 

Taal


In groep 3 is taal geïntegreerd in de methode Lijn 3. Vanaf groep 4 werken wij met de methode Taal in Beeld (versie 2).  Het taalonderwijs is veelomvattend. Er is aandacht voor mondeling taalgebruik, schriftelijk taalgebruik en uitbreiding van de woordenschat.

Spelling


In groep 3 is spelling geïntergreerd in de methode Lijn 3. Vanaf groep 4 werken wij met de methode Spelling in Beeld (versie 2). Deze methode maakt onderscheid tussen:
  • Klankwoorden: woorden die je precies schrijft zoals ze klinken
  • Regelwoorden: woorden die je volgens een regel schrijft
  • Weetwoorden: woorden waarvan je de schrijfwijze moet onthouden
Dit onderscheid en deze termen komen in alle groepen terug.

Voor kinderen die op het gebied van spelling meer herhaling nodig hebben, zijn er mogelijkheden om zowel op school als thuis te oefenen met Taalblobs. Taalblobs is een adaptief oefenprogramma voor de Nederlandse spelling. In het programma zijn woorden opgenomen die overeenkomen met de leerstof van begin groep 3 tot eind groep 8 van het basisonderwijs. Het programma is in basis volledig adaptief en het kan daardoor heel gemakkelijk worden gebruikt in de groep als aanvulling op de reguliere lesmethode.

Geïntergeerd zaakvakonderwijs


Op onze school hebben wij bewust gekozen voor geïntergreerd zaakvakonderwijs op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en mens en maatschappij. We maken hierbij gebruik van de thematische zaakvakmethode TopOntdekkers. De kinderen leren zichzelf kennen en ontdekken de wereld. Informatie zoeken, zelfontdekkend leren, 21e-eeuwse vaardigheden, planning en reflectie zijn enkele fundamenten van TopOntdekkers. In groep 1 t/m 8 wordt in een periode (ieder leerjaar op zijn eigen niveau) gewerkt aan hetzelfde thema. Met ons Kindcentrum hebben wij bij ieder thema een gezamenlijke opening in de grote hal en wij sluiten ieder thema af met een inloop kijkmiddag voor ouders, opa's en oma's, etc...


Voor Topografie werken wij in groep 6 t/m 8 met de methode Mijn eigen Bosatlas.
In groep 6 staat de topografie van Nederland centraal, in groep 7 de topografie van Europa en in groep 8 de topografie van de Wereld. De plaatsen worden aangeboden in een context, zodat de kinderen op een zinvolle manier Topgrafie aanleren. Zo bouwen ze een mental map op: een geografisch wereldbeeld, de basis voor wereldoriëntatieonderwijs.

Levensbeschouwing


In alle groepen wordt levensbeschouwing gegeven met behulp van de methode Trefwoord. Deze methode houdt rekening met verschillende leeftijden en achtergronden van kinderen. In de lessen komen zowel eigentijdse verhalen als verhalen uit de Bijbel aan de orde. Op allerlei manieren worden de kinderen aan het denken gebracht en wordt geprobeerd de relatie tussen de Bijbel en ons eigen leven duidelijker te maken. De normen en waarden die wij voorstaan, spelen hierbij nadrukkelijk een rol. Naarmate de kinderen ouder worden, komen er in de lessen meer Bijbelverhalen aan de orde. Binnen de methode is aandacht voor andere religies.

Schrijven

 
Vanaf schooljaar 2020-2021 voeren wij gefaseerd de implementatie van een nieuwe schrijfmethode in. Groep 3, 4 en 5 werken met de nieuwe schrijfmethode Klinkers. In groep 6 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Handschrift (3e versie).Engels


Er wordt vanaf groep 5 Engels gegeven. De nadruk ligt hierbij op de spreek- en luistervaardigheid. Hierbij maken wij gebruik van de methode Take it Easy (2e editie). In groep 7 en 8 wordt volledig digitaal gewerkt met deze methode.

Studievaardigheden


In groep 7 en 8 is er extra aandacht voor studievaardigheden. Wij maken hierbij gebruik van de methode Blits (versie 2). Tegenwoordig is informatie overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? Waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je deze informatie? Onderzoek toont aan dat kinderen daar niet zo vaardig in zijn als vaak wordt gedacht.

Niet alleen op internet maar ook in het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen veel informatie te verwerken. We leren kinderen via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, te verwerken en te begrijpen. We bereiden ze zo voor op de overload aan informatie in deze tijd - én op hun verdere schoolcarrière.

Verkeer


‘Kinderen hebben recht op een veilige en zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer’. Vanaf schooljaar 2021-2022 nemen wij deel aan een 3-jarig traject van het lesprogramma SCHOOL op SEEF. Dit biedt ons allerlei hulpmiddelen om aan de slag te gaan met verkeersveiligheid op en rondom de school. Ook dit schooljaa zal er in iedere groep een aantal praktijklessen gegeven worden o.l.v. een vakdocent verkeer i.s.m. de leerkracht en ouders.

Creatieve vakken

De creatieve vakken zijn gericht op het bevorderen van de creativiteit en de expressie van de kinderen. Daarnaast achten wij het van belang dat de kinderen verschillende technieken leren en met verschillende materialen in aanraking komen.

Muziek


In alle groepen wordt er door vakdocenten muziekles gegeven. In groep 5 en 6 leren de kinderen een instrument bespelen.

Bewegingsonderwijs


In alle groepen wordt er door vakdocenten bewegingsonderwijs gegeven. Onze school is een Lekker Fit-school en houdt kortweg in dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 per week twee bewegingsmomenten (waaronder zwemmen in groep 4) van 45 minuten aangeboden krijgen. Ook de kleuters krijgen gymlessen van vakdocenten in hun eigen speelzaal. Wij maken naast de gymzaal aan de Jan Steenstraat - direct grenzend aan de school (zie ook kopje 'Lekker Fit').

Zwemmen

Groep 4 krijgt één keer per week zwemles in zwembad Overschie aan de Burg. Koningssingel. Deze les wordt gegeven door daartoe bevoegde zwemonderwijzers. De zwemles is een natte bewegingsles, waarbij de nadruk ligt op het zo efficiënt mogelijk en met veel plezier bewegen in het water. Onderdeel van het zwemonderwijs is het behalen van een zwemdiploma.

Active Floor

In de hal van de locatie Jan Steenstraat hebben wij een Active Floor. De Active Floor is een interactieve vloer waar kinderen educatieve spellen op spelen. Dit past bij onze visie op bewegend leren. Zie de Active Floor als een levensgrote tablet op de vloer die aangestuurd wordt door het lichaam. Kinderen lopen, springen en tappen op de vloer terwijl ze bijvoorbeeld rekensommen oplossen, of de juiste spelling aangeven. Doordat de beweegvloer een digitaal product is sluiten we aan op de belevingswereld van het hedendaagse kind, maar brengen we hen tegelijkertijd in beweging. Beweging die zij hard nodig hebben. Daarnaast bevordert spelen op de Active Floor de cognitieve, sociale en motorische vaardigheden van kinderen. Bovenal is leren op de Active Floor onwijs leuk. Want welk kind wil nu niet spelen en bewegen terwijl ze leren?


Chromebooks

De kinderen werken op school met Chromebooks. Er zijn computerprogramma’s die passen bij de vakken die op school gegeven worden. De bedoeling is dat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig met computers kunnen werken. De computers zijn aangesloten op ons netwerk en hebben toegang tot beperkt internet. Het internetgebruik van de leerlingen wordt goed in de gaten gehouden en we attenderen onze leerlingen op de gevaren van verkeerd gebruik van het internet en andere media.

Huiswerk

Naarmate het kind in een hogere groep komt, zal er meer huiswerk opgegeven worden. In alle groepen is het belangrijk om ook thuis veel aandacht te besteden aan het (voor)lezen. Voor het bereiken van een goede leesvaardigheid is het belangrijk dat kinderen voldoende leeskilometers maken. Soms wordt er ook extra oefenwerk meegegeven voor thuis om bijvoorbeeld het automatiseren van het lezen en/of rekenen te bevorderen.

In de bovenbouw zal de hoeveelheid huiswerk geleidelijk opgebouwd worden, zodat de kinderen wennen aan het maken van huiswerk en het leren van toetsen. Zo worden zij goed voorbereid op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. 

Talententorens

Ons Kindcentrum heeft twee verschillende soorten Talenttorens aangeschaft:

  • De Pittige Plustorens (meer- en hoogbegaafdheid)
  • De Techniek Torens (wetenschap & techniek)

We werken hier niet mee als methode in de groep. De torens zijn bedoeld als aanvulling op aanbod wetenschap & techniek in de groep en voor de meer- en hoogbegaafde kinderen die deelnemen aan de Pittige Pepergroep. Meer informatie over deze torens vindt u op Creative Kids Concepts.