Binnen ons Kindcentrum werken wij samen met diverse samenwerkingspartners.

Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO)

Onze school is aangesloten bij Primair Passend Onderwijs Rotterdam.

PPO RotterdamPostbus 221713033 DD RotterdamT 010-3031400E info@pporotterdam.nlOnze vaste schoolcontactpersonen zijn:
  • Emiel van der Wouden
  • Suzanne Oevermans

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen kunnen advies en ondersteuning bieden om er samen met de ouders voor te zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Zij zoeken waar nodig een juiste deskundige binnen hun netwerk. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk. De manieren hoe u het CJG kan bereiken vindt u via hun website.

Aan onze school is jeugdverpleegkundige Lisanne van Noort verbonden vanuit het CJG. Bij vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u rechtstreeks bij haar terecht.T 088-2010000 / 06-22975030E l.van.noort@cjgrijnmond.nl 

School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)

Wij werken samen met School Maatschappelijk Werk Rijnmond.
De vijf principers van SMWR:

  • Het kind staat centraal
  • Wij zijn er voor ouders en school
  • Onze inzet is preventief, laagdrempelig en kortdurend
  • De kracht van groepsgericht werken
  • Wij zijn er om school te ontzorgen


De schoolmaatschappelijk werker is er vanaf het eerste signaal dat er iets mis is, tot aan eventuele gespecialiseerde zorg. Zij onderzoekt wat de hulpvraag is, op welke domeinen er problemen zijn en wat er nodig is om aan de hulpvraag te werken. Op basis hiervan adviseert zij en vanaf dat moment deelt zij de verantwoordelijkheid voor het probleem met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en eventuele hulpverleners. De schoolmaatschappelijk werker behandelt niet, maar houdt een vinger aan de pols en blijft betrokken. Zij is degene die de juiste lijntjes kan leggen op het juiste moment en daardoor kan zorgen voor een gezamenlijke oplossing.

De schoolmaatschappelijk werker biedt ouders en leerkrachten vernieuwde inzichten en handvatten om professioneler en vaardiger om te gaan met kinderen in verschillende situaties. Dit doet zij middels adviezen, het geven van themabijeenkomsten en het tonen van voorbeeldgedrag.

Meer informatie vindt u via hun website.

Onze vaste schoolcontactpersoon is Susan Koole.
T 06-29218189E susan.koole@smwr-rijnmond.nl

Auris


Auris begeleidt kinderen met ernstige spraak-, taal- of gehoorproblemen.
Meer informatie vindt u via hun website.

Logopedie

Bij jonge kinderen houden wij de taal- en spraakontwikkeling goed in de gaten. Mochten wij daartoe aanleiding zien, dan nemen wij contact met de ouders op en vragen uw kind te laten onderzoeken en eventueel te laten behandelen door een hierin gespecialiseerde logopedist. Het kan dan gaan om spraakproblemen als slissen en stotteren, maar ook om een taalontwikkelingsprobleem.

Op ons Kindcentrum zijn er logopedisten vanuit logopediepraktijk Heijblom op woensdag en donderdag aanwezig op onze locatie Jan Steenstraat:
  • Brigit Berendsen (woensdag)
  • Wieneke Tom (donderdag)

Logopediepraktijk Heijblom is in 2011 opgericht door Lotte Heijblom en heeft vestigingen in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek, Rotterdam-Overschie en Crooswijk. In onze praktijk onderzoeken en/of behandelen wij kinderen en volwassenen met logopedische klachten zoals; afwijkende mondgewoonten, spraak- en taalproblemen, meertaligheid, problemen met de auditieve vaardigheden, adem en stemproblemen, gehoor- en slikproblemen.

Onze werkwijze is persoonlijk en positief. Elk mens is tenslotte uniek en elk lichaam is anders. Op basis van onze ervaring en expertise, ontwikkelen wij behandelplannen die effectief en doeltreffend zijn. De wensen en behoeften van onz

e cliënten staan hierbij centraal. In een veilig en optimistisch behandelklimaat, moedigen we onze cliënten aan zichzelf te ontwikkelen en op speelse wijze resultaten te behalen.

T 06-29235525
E info@logopediepraktijkheijblom.nl

Fysiotherapie

Gedurende de hele schoolperiode screenen wij de motorische ontwikkeling van kinderen. Mocht het resultaat van de screening daartoe aanleiding geven, dan vragen wij om uw kind uitgebreider te laten onderzoeken en eventueel te laten behandelen door een hierin gespecialiseerde fysiotherapeut.


Op ons Kindcentrum werken wij samen met de Praktijk voor kinderfysiotherapie Charité & van Dekken. 
Onze vaste schoolcontactpersoon is Sophieke Charité.

T 010-7859393
E info@kf-overschie.nl

Website Kinderfysiotherapie

Info praktijk voor kinderfysiotherapie.pdf

Leefstijlcoach/diëtiste

Chantal de Lange is aan ons Kindcentrum verbonden als leefstijlcoach/diëtiste.

T 06-50403799
E info@degroeneappel.nl
Website De Groene Appel

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Op onze school hebben wij een gediplomeerd MRT-er. MRT (Motorisch Remedial Teaching) kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp op het gebied van bewegingsonderwijs (grove motoriek) en schrijfonderwijs (fijne motoriek). Hierbij wordt er gericht op het bewegingsgedrag van het kind. Als de vakdocent bewegingsonderwijs signaleert dat een kind nog moeite heeft met de grove motoriek, dan vindt er afstemming plaats met de MRT-er. Samen bekijken ze wat het kind nodig heeft om het proces van de grove motoriek positief te ontwikkelen.

Als de leerkracht signaleert dat een kind moeite heeft met de fijne motoriek, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. De intern begeleider bekijkt of er een kleine aanpassing nodig is of dat het advies is om naar MRT of fysiotherapie door te verwijzen om het proces van de fijne motorische ontwikkeling positief te ontwikkelen.

Indien het kind doorverwezen wordt naar de MRT, zal de MRT-er eerst een screening afnemen om vervolgens (mocht dit nodig zijn) individueel of in groepjes (max. 8 kinderen) een periode aan de slag te gaan met MRT-lessen. Dit zijn, voor de grove motoriek, extra lessen bewegingsonderwijs waarbij het doel is om de motoriek te verbeteren. Denk hierbij aan evenwicht, kracht en coördinatie.

Voor de fijne motoriek zullen er extra bijeenkomsten samen met de MRT-er georganiseerd worden om meer aandacht te bestelden aan de handengym/fijne motoriek. De kinderen krijgen bij beide activiteiten elke week oefeningen mee naar huis om ook thuis mee aan de slag te gaan.

Naast dat de kinderen motorisch vooruitgaan door de MRT is het ook een groot doel dat de kinderen meer plezier krijgen in het bewegen en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen!

Onze MRT-er is Maaike van der Zanden.

Meedoen in RotterdamWoont u in Rotterdam en heeft u een laag inkomen? Dan zijn er diverse activiteiten en voorzieningen voor uw kind(eren) aan te vragen. Zo kunnen alle kinderen meedoen en zich goed ontwikkelen. Als u voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u een bijdrage voor uw kind aanvragen. Wilt u hulp bij het aanvragen of heeft u vragen, neem dan contact op met de directie. Zo werken wij samen aan de ontwikkeling van uw kind, op school en thuis!

Meer informatie kunt u lezen op de website.
Flyer Meedoen in Rotterdam.pdf