Op onze school starten wij dit schooljaar een exclusieve, maar inclusieve ondersteuningsgroep als onderdeel van het 'Samen groeien' concept.

Waarom zijn wij deze ondersteuningsgroep gestart?

Vanuit de visie van de RVKO en de Albert Schweitzer anticiperen wij op toekomstig onderwijs vanuit de hedendaagse urgentie. De wens om thuisnabijonderwijs voor bijna alle kinderen mogelijk te maken willen we op deze manier realiseren. Hierbij bieden wij maatwerk voor een passend aanbod en/of specifieke begeleiding om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te realiseren bij kinderen.

Wat houdt de KlimOP-groep in?

De KlimOP-groep is geen vaste groep, zoals een jaargroep is. Het is een flexibele groep, waar gespecialiseerde leerkrachten en de zorgcoördinator zorgdragen voor een passend ondersteuningsaanbod en/of begeleidingstraject.

Het maatwerkaanbod of begeleidingstraject kan tijdelijk van aard zijn of voor meerdere schooljaren ingezet worden. Het kan een paar uur per maand, een dagdeel per week of een aantal uren per dag zijn. Het aanbod, in welke vorm dan ook, is maatwerk en voor ieder kind dus anders.
Er wordt altijd gewerkt vanuit een handelings- en/of ontwikkelingsperspectiefplan.

Blijft uw kind in de eigen jaargroep?

Ja, uw kind blijft onderdeel van de eigen jaargroep. We vinden het belangrijk dat uw kind altijd deel blijft maken van de groep waar zijn/haar vriendinnetjes zitten met het oog op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind zal met zoveel mogelijk voorkomende activiteiten met de stamgroep mee doen, daar waar dat kan en bijdraagt aan de totaalontwikkeling.  

Voor welke kinderen is deze specifieke ondersteuning nodig?

Binnen het passend onderwijs wordt gewerkt met 7 ondersteuning/zorgniveaus:

 • Ondersteuningsniveau 1:
  Basisaanbod door de leerkracht binnen de groep.
 • Ondersteuningsniveau 2:
  Groepsdoelen. Extra ondersteuning door de leerkracht binnen de groep.
 • Ondersteuningsniveau 3:
  Individueel kort handelingsplan. Extra ondersteuning in samenspraak met de intern begeleider.
 • Ondersteuningsniveau 4: 
  Externe deskundigheid. Ondersteuning in samenspraak met externe instanties.
 • Ondersteuningsniveau 5:
  Aangepaste doelen. Intensieve ondersteuning in samenspraak met externen.
 • Ondersteuningsniveau 6:
  Aanvraag extra middelen. Extra intensieve ondersteuning in samenspraak met externen.
 • Ondersteuningsniveau 7:
  Plaatsing op een andere voorziening. Plaatsing op een andere vorm van onderwijs die past bij de ondersteuningsbehoeften van het kind.
Vanaf niveau 4 spreken we van ‘Zorgniveau’. Kinderen die om welke reden(en) dan ook in aanmerking komen voor zorg vanaf niveau 4, hebben verdiepende specifieke ondersteuningsbehoeften nodig om tot ontwikkeling te komen en zich te blijven ontwikkelen (binnen de eigen mogelijkheden).

De KlimOp-groep is bedoeld voor deze kinderen die in hun ontwikkeling tegen bepaalde problemen oplopen, waarbij in de stamgroep onvoldoende mogelijkheden zijn om specifieke passende ondersteuning te kunnen bieden. Het onderwijs en de begeleiding zal afgestemd worden of zijn op de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van elk individueel kind.

Voor de KlimOP-groep staan gespecialiseerde leerkrachten en er is ondersteuning van een gespecialiseerde zorgcoördinator. Er wordt voor uw kind een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.

Wie of wat bepaalt of een kind voor verdiepende specifieke zorg vanaf zorgniveau 4 in aanmerking komt?

In het proces zijn de ouders, de school en externe instanties betrokken.
U, als ouders, in de rol als ervaringsdeskundige. U kent uw kind het best en het langst. U ziet uw kind in uiteenlopende situaties in het gezin en daarbuiten, zoals thuis, achter de computer, voor de tv, bij familie, met andere kinderen buiten, op de voetbalclub. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind.

De school in de rol als onderwijsprofessional. Wij kennen uw kind het beste als leerling. We zien uw kind in uiteenlopende situaties, zoals tijdens instructiemomenten en zelfstandig werken bij taal, lezen, spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie of bij gym en buitenspelen.

De externe(n) in de rol als specialist. De externe heeft een specialisme op het gebied van de zorgvraag van uw kind en kan passend advies geven.

Bij het formuleren van doelen zullen we, indien dat qua leeftijd mogelijk is, uw kind ook betrekken als mederegisseur van zijn/haar eigen leerproces. Kinderen kunnen doorgaans goed aangeven wat ze willen leren, hoe ze zich willen gedragen en hoe ze denken dat dit hen gaat lukken. Ieder kind wil grip hebben op zijn ontwikkeling.

Hoe worden ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind?

We vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen kind, ouders en school. Korte lijnen en wederzijdse open, transparante communicatie zijn belangrijk om uw kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Tijdens het intakegesprek zal er met u worden afgesproken op welke manier en hoe vaak er afstemming zal plaatsvinden omtrent de ontwikkeling van uw kind. 

Wanneer is de school 'handelingsverlegen' en kan een andere school/instelling het kind beter begeleiden?

Als de school op zorgniveau 7 uw kind tekort doet in zijn/haar ontwikkeling binnen de mogelijkheden die wij als school hebben. De school is verantwoordelijk voor de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling op school en wij zullen als professionals alles doen, wat daarvoor nodig is. Als wij binnen al onze mogelijkheden het kind niet kunnen bieden wat het nodig heeft om optimaal te ontwikkelen, dan zullen wij dat altijd aangeven. Wij zijn dan ‘handelingsverlegen’. Dat is het moment dat wij, samen met de ouders op zoek gaan naar een plaatsing op een andere school. Dat kan zijn SBO (Speciaal Basis Onderwijs) of op een SO (Speciaal Onderwijs). Zie ook ons SchoolOndersteuningsProfiel op onze website.

Ons doel is om er samen voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen de beste kansen krijgen en de juiste ondersteuning om ze in hun kracht te zetten, zodat ze dicht bij huis op school kunnen blijven in hun vertrouwde omgeving.

Citaat van Albert Schweitzer: ‘do something wonderfulpeople may imitate it 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work